Có 1 kết quả:

ấn thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ấn và dây đeo. Chỉ cung ấn tín của các quan thời trước.

Một số bài thơ có sử dụng