Có 1 kết quả:

ấn hoa thuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuế con niêm, mua dán vào giấy tờ để trả thuế trong việc doanh nghiệp phát phiếu, mua bán bất động sản, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền đánh vào việc mua bán tài sản bằng cách mua con tem dán vào giấy tờ mua bán, tức thuế con niêm.