Có 1 kết quả:

ấn tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vết in. Dấu vết.