Có 1 kết quả:

nguy vong

1/1

nguy vong

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguy hiểm, nguy cấp

Một số bài thơ có sử dụng