Có 1 kết quả:

nguy cơ

1/1

nguy cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

sự khủng hoảng