Có 1 kết quả:

nguy bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh nặng, có thể hại tới tính mạng.