Có 1 kết quả:

tức tiện

1/1

tức tiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dù cho, dù có, ngay cả khi

Một số bài thơ có sử dụng