Có 1 kết quả:

tức tương

1/1

tức tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

sắp sửa, chuẩn bị

Một số bài thơ có sử dụng