Có 1 kết quả:

tức thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chính là.
2. Như thế. ◇Trang Tử 莊子: “Tri chỉ hồ kì sở bất năng tri, chí hĩ! Nhược hữu bất tức thị giả, thiên quân bại chi” 知止乎其所不能知, 至矣! 若有不即是者, 天鈞敗之 (Canh Tang Sở 庚桑楚) Biết dừng ở chỗ không thể biết, Rất mực rồi! Nếu có kẻ chẳng được như thế, cân trời làm hỏng nó.

Một số bài thơ có sử dụng