Có 1 kết quả:

tức tốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mau gấp, lập tức.

Một số bài thơ có sử dụng