Có 1 kết quả:

tá hạ

1/1

tá hạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cởi ra, tháo ra