Có 1 kết quả:

khước thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ấy là, chính là. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bất thị biệt nhân, khước thị Bảo Ngọc” 不是別人, 卻是寶玉 (Đệ ngũ thập thất hồi) Chẳng phải ai khác, chính là Bảo Ngọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bèn. Rồi thì. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Lúc yên hà khước thị xuất nhân gian « — Ấy là. Chính là.

Một số bài thơ có sử dụng