Có 1 kết quả:

khước thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lại nói đến ( tiếng dùng trong truyện khi kể hết một việc mà muốn bắt sang kể việc khác ).