Có 1 kết quả:

tức cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Liền ngay với những vật trước mắt.