Có 1 kết quả:

khanh tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan văn võ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan văn và quan võ — Chỉ chức vị lớn trong triều. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Trước là sĩ, sau là khanh tướng «.

Một số bài thơ có sử dụng