Có 1 kết quả:

lịch đại

1/1

lịch đại

giản thể

Từ điển phổ thông

các triều đại, các triều vua