Có 1 kết quả:

áp đảo

1/1

áp đảo

giản thể

Từ điển phổ thông

áp đảo, lấn át