Có 1 kết quả:

áp lực

1/1

áp lực

giản thể

Từ điển phổ thông

áp lực, sự đè nén