Có 1 kết quả:

áp súc

1/1

áp súc

giản thể

Từ điển phổ thông

ép, đè nén