Có 1 kết quả:

áp bách

1/1

áp bách

giản thể

Từ điển phổ thông

áp bức, đàn áp