Có 1 kết quả:

xí sở

1/1

xí sở

giản thể

Từ điển phổ thông

nhà vệ sinh, toa-lét