Có 1 kết quả:

ly khắc

1/1

ly khắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

centigam