Có 1 kết quả:

ly mễ

1/1

ly mễ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

centimét