Có 1 kết quả:

hậu trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đãi ngộ trọng vọng. § Cũng nói “trọng hậu” 重厚.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dày và nặng, chỉ sách đối xử rất tốt. Cũng nói Trọng hậu.

Một số bài thơ có sử dụng