Có 1 kết quả:

nguyên lai

1/1

nguyên lai

phồn thể

Từ điển phổ thông

ban đầu, đầu tiên, căn nguyên

Từ điển trích dẫn

1. Vốn là, nguyên lúc đầu là, xưa nay. ☆Tương tự: “bổn lai” 本來, “hướng lai” 向來.
2. Té ra, hóa ra. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã thuyết thị thùy ngộ liễu, nguyên lai thị nhĩ” 我說是誰誤了, 原來是你 (Đệ thập tứ hồi) Tôi tưởng lầm là ai, hóa ra là bà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nguồn gốc, lí do dẫn tới sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng