Có 1 kết quả:

nguyên tắc

1/1

nguyên tắc

giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên tắc, nguyên lý, phép tắc, quy định