Có 1 kết quả:

nguyên đơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy thưa kiện của người đứng ra thưa kiện. Cũng chỉ người đứng ra thưa kiện. Truyện Trê Cóc có câu: » Nguyên đơn danh cóc ngồi đây, đoạt nhân thủ tử việc này có không «.