Có 1 kết quả:

nguyên thuỷ

1/1

nguyên thuỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên thuỷ, đầu tiên

Từ điển trích dẫn

1. Đầu tiên. ☆Tương tự: “bổn thủy” 本始.
2. Nguồn gốc. ☆Tương tự: “căn nguyên” 根源.
3. Buổi cổ sơ, lúc bắt đầu của loài người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc đầu. Chỗ bắt đầu.

Một số bài thơ có sử dụng