Có 1 kết quả:

nguyên định

1/1

nguyên định

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

định trước, tính trước, xác định từ đầu