Có 1 kết quả:

nguyên tính

1/1

nguyên tính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản chất vốn có