Có 1 kết quả:

nguyên văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bản văn chính do tác giả viết ra.
2. Bản văn viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài. § Tương đối với “dịch văn” 譯文.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn, cuốn truyện đúng của tác giả nó — Ngày nay ta còn hiểu là chép lại đúng y như bản chính của tác giả.