Có 1 kết quả:

nguyên lai

1/1

nguyên lai

giản thể

Từ điển phổ thông

ban đầu, đầu tiên, căn nguyên