Có 1 kết quả:

nguyên trạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình trạng vốn có, trạng thái từ trước đến giờ. ◎Như: “khôi phục nguyên trạng” 恢復原狀.