Có 1 kết quả:

nguyên tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ quê quán sinh trưởng của tổ tiên. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tô Châu tuy thị nguyên tịch, nhân một liễu cô phụ cô mẫu, vô nhân chiếu khán tài tựu lai đích” 蘇州雖是原籍, 因沒了姑父姑母, 無人照看纔就來的 (Đệ ngũ thập thất hồi) Tô Châu là nguyên quán thực, nhưng ông cô bà cô tôi đã mất, không có người trông nom, nên phải đón cô ấy về ở đây.