Có 1 kết quả:

nguyên lượng

1/1

nguyên lượng

giản thể

Từ điển phổ thông

tha thứ, tha lỗi, tha tội