Có 1 kết quả:

nguyên chất

1/1

nguyên chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguyên chất, không lẫn chất khác vào