Có 1 kết quả:

nguyên ngân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền vốn bỏ ra. Tiền cho vay ( không kể tiền lời ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Ngỏ lời nói với băng nhân, tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn «.