Có 1 kết quả:

xí khanh

1/1

xí khanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

hố xí, nhà tiêu