Có 1 kết quả:

quyết vĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cụt đuôi. Đuôi ngắn có một màu.