Có 1 kết quả:

yếm hận

1/1

yếm hận

phồn thể

Từ điển phổ thông

chán ghét

Một số bài thơ có sử dụng