Có 1 kết quả:

khứ hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi và về.