Có 1 kết quả:

tham tá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dự phần vào để giúp đỡ.
2. Tên một chức việc tại công sở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dự phần vào để giúp đỡ — Tên một chức việc tại công sở thời Pháp thuộc.

Một số bài thơ có sử dụng