Có 1 kết quả:

tham nghị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dự bàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dự phần bàn xét và quyết định.