Có 2 kết quả:

cập thìcập thời

1/2

cập thì

giản thể

Từ điển phổ thông

đúng lúc, kịp thời

cập thời

giản thể

Từ điển phổ thông

đúng lúc, kịp thời