Có 1 kết quả:

cập kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đến kì hạn, đến lúc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đến hạn.