Có 1 kết quả:

cập cách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đạt tới tiêu chuẩn đã định.
2. Đúng trình độ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng thể thức. Hợp lệ.