Có 1 kết quả:

cập kê

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đến kì cài trâm. Tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành niên. § Sau con gái tới tuổi thành hôn được gọi là “cập kê” 及笄. ◇Thang Hiển Tổ 湯顯祖: “Niên dĩ cập kê, bất đắc tảo thành giai phối” 年已及笄, 不得早成佳配 (Mẫu đan đình 牡丹亭).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đến lúc cài trâm, chỉ tuổi 15 thì cài trâm. Tục cổ Trung Hoa con gái tới tuổi 15 thì cài trâm, tức tới tuổi thành hôn. Đoạn trường tân thanh có câu: » Xuân xanh xấp xỉ tới tuổi cập kê «.