Có 1 kết quả:

hữu tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh em bạn rể, anh em cột chèo — Tiếng xưng hô giữa anh em bạn rể.