Có 1 kết quả:

phản trắc

1/1

phản trắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phản trắc, tráo trở