Có 1 kết quả:

phản bạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm hại lại người chơi thân với mình.